Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word original from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

original   noun

Meaning : An original creation (i.e., an audio recording) from which copies can be made.

Synonyms : master, master copy


Translation in other languages :

ఆ రచన ఎవరి అనువాదం,నకలు మరియు ఆధారం కాని రచన,అయితే అతని ఆలోచన నుండి వెలువడినది

గోదాన్ ప్రేమ్ చంద్ యొక్క మౌళిక రచన.
మూలమైన సాహిత్యము, మౌళిక రచన

वह रचना जो किसी का अनुवाद, नकल या आधार पर न हो, बल्कि अपनी उद्भावना से निकली हो।

गोदान प्रेमचंद की मौलिक कृति है।
मूल कृति, मौलिक कृति, मौलिक रचना

ರಚನೆಯು ಯಾವುದಾದರು ಅನುವಾದ, ನಕಲು ಅಥವಾ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಆಗದಂತಹ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹದ್ದು

ಗೋದಾನ ಪ್ರೇಮಚಂದರ ಮೂಲ ಕೃತಿ.
ಮೂಲ ಕೃತಿ, ಮೂಲ ರಚನೆ, ಮೂಲ-ಕೃತಿ, ಮೂಲ-ರಚನೆ, ಮೌಲಿಕ ಕೃತಿ, ಮೌಲಿಕ-ಕೃತಿ

କାହାରି ଅନୁବାଦ, ନକଲ ବା ଆଧାର ଉପରେ ହୋଇନଥିବା, ବରଂ ନିଜ ଉଦ୍‌ଭାବନାରୁ ମିଳିଥିବା ରଚନା

ଗୋଦାନ୍‌ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ମୌଳିକ କୃତି
ମୂଳ କୃତି, ମୌଳିକ କୃତି, ମୌଳିକ ରଚନା

एखाद्या रचनेचे अनुवाद,अनुकरण न केलेले किंवा विशिष्ट प्रसंगावर आधारित नसलेली व जी स्वतःच्या कल्पनेतून उद्भवलेली आहे अशी रचना.

गोदान ही प्रेमचंद ह्यांची मूळ रचना आहे.
मूळ रचना

এমন একটি রচনা যা কারও লেখার অনুবাদ, অনুকরণ নয় বা কারও লেখার উপর ভিত্তি করা লেখা নয়, বরং নিজের উদ্ভাবন থেকে লেখা

গোদান হল প্রেমচাঁদের মৌলিক রচনা
মূল কাজ, মৌলিক কাজ, মৌলিক রচনা

இன்னொருவரின் மொழிபெயர்ப்பு அடிப்பையிலோ நகலின் அடிப்படையிலோ இல்லாமல் தன் மூலமாக வெளிவரக்கூடியது

கோதான் பிரேன்சந்தின் மூலப்படைப்பு ஆகும்
மூலப்படைப்பு

മറ്റൊരാളുടെ വിവര്ത്തനം ചെയ്യപ്പെടാത്തതും, കൃത്രിമമല്ലാത്തതും, അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അല്ലാത്തതുമായ അഥവാ സ്വന്തം ഭാവനയില്‍ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന രചന.

ഗോദാന് പ്രേംചന്ദിന്റെ യഥാര്ത്ഥ കൃതി ആണ്.
തനതു കൃതി, തനതു രചന, യഥാര്ത്ഥ കൃതി, യഥാര്ത്ഥ രചന, സ്വന്തം കൃതി, സ്വന്തം രചന

Meaning : Something that serves as a model or a basis for making copies.

Example : This painting is a copy of the original.

Synonyms : archetype, pilot

original   adjective

Meaning : Preceding all others in time or being as first made or performed.

Example : The original inhabitants of the Americas.
The book still has its original binding.
Restored the house to its original condition.
The original performance of the opera.
The original cast.
Retracted his original statement.

Meaning : (of e.g. information) not secondhand or by way of something intermediary.

Example : His work is based on only original, not secondary, sources.

Meaning : Being or productive of something fresh and unusual. Or being as first made or thought of.

Example : A truly original approach.
With original music.
An original mind.

Not original. Not being or productive of something fresh and unusual.

The manuscript contained unoriginal emendations.
His life had been unoriginal, conforming completely to the given pattern.
unoriginal

Meaning : Not derived or copied or translated from something else.

Example : The play is original; not an adaptation.
He kept the original copy and gave her only a xerox.
The translation misses much of the subtlety of the original French.


Translation in other languages :

जिसकी किसी से व्युत्पत्ति न हुई हो।

उसने अपने शोध के लिए अव्युत्पन्न शब्दों की सूची तैयार की है।
अव्युत्पन्न

जो किसी के अनुवाद, नकल या आधार पर न होकर अपनी उद्भावना से निकला हो।

यह मेरी मौलिक रचना है।
अननुकृत, आत्मकृत, मूल, मौलिक, स्वकृत, स्वरचित

ఒక పదానికి పలు రకాల అర్ధాలు చెప్పడం

ఆమె తన పరిశోధన కోసం వ్యుత్పత్యార్ధంలేని శబ్దాలకు పట్టిక తయారు చేస్తుంది.
వ్యుత్పత్యార్ధంలేని

మూలంతో సంబంధం కలిగిన

ఇది నా మౌళికమైన రచన
మౌలికమైన

ଯାହା କାହାରି ଅନୁବାଦ, ନକଲ ବା ଆଧାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଉଦ୍‌ଭାବନରୁ ବାହାରିଛି

ଏହା ମୋର ମୌଳିକ ରଚନା
ନିଜସ୍ୱ, ମୂଳ, ମୌଳିକ, ସ୍ୱକୃତ, ସ୍ୱରଚିତ

ଯାହାର କାହାଠାରୁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ନାହିଁ

ସେ ନିଜର ନିବନ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସୂଚୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି
ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ

ಯಾವುದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆಯೋ

ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಮೂಲಭೂತ, ಮೂಲಭೂತವಾದ, ಮೂಲಭೂತವಾದಂತ, ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ನಕಲಾಗಿರದೆ, ಇನ್ನೊಂದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡಿರದೆ ಹೊಸತಾದ ಮೊದಲ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ

ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವರಚಿತ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೂಲದ, ಮೌಲಿಕ, ಮೌಲಿಕವಾದ, ಮೌಲಿಕವಾದಂತ, ಮೌಲಿಕವಾದಂತಹ, ಸ್ವ-ರಚಿತ, ಸ್ವ-ರಚಿತವಾದ, ಸ್ವ-ರಚಿತವಾದಂತ, ಸ್ವ-ರಚಿತವಾದಂತಹ, ಸ್ವರಚಿತ, ಸ್ವರಚಿತವಾದ, ಸ್ವರಚಿತವಾದಂತ, ಸ್ವರಚಿತವಾದಂತಹ

ज्याची व्युत्पत्ति लावलेली नाही असा.

त्याने आपल्या संशोधनासाठी अव्युत्पन्न शब्दांची सूची तयार केली आहे.
अव्युत्पन्न

स्वतःने रचलेला.

ही माझी स्वरचित कविता आहे.
स्वरचित

যা কারো অনুবাদ বা নকল নয়,কোলো কিছুর উপর ভিত্তি করে তৈরি নয় বরঞ্চ নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতায় রচিত

এটি আমার একটি মৌলিক রচণা
অননুকৃত, মূল, মৌলিক, স্বকৃত, স্বরচিত

যার কোনো কিছু থেকে ব্যুত্পত্তি হয়নি

ও নিজের গবেষণার জন্য ব্যুত্পত্তিহীন শব্দের তালিকা তৈরী করছে
ব্যুত্পত্তিহীন

ஒன்று ஒன்றிலிருந்து உருவாகாதது

அவன் தன்னுடைய சோதனைக்காக உருவாகாத சொற்களின் அட்டவணையைத் தயாரித்தான்
உண்டாகாத, உருவாகாத

முதல் நிலை.

இது என்னுடைய ஆரம்ப படைப்பு
ஆரம்ப, ஆரம்பமான, துவக்கமான, தொடக்கமான, முதலான

മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നുമുണ്ടാകാത്ത

അവൻ തന്റെ ഗവേഷണത്തിനു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നുമുണ്ടാകാത്ത മൂല രൂപത്തിന്റെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നു
മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നുമുണ്ടാകാത്ത

ഏതിന്റെയെങ്കിലും തര്ജ്ജമ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കില്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അല്ലാത്ത പിന്നയോ സ്വന്തം ഭാവനയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന.

ഇത് ഞാന്‍ സ്വന്തമായി രചിച്ച കൃതിയാണ്.
സ്വന്തമായി എഴുതിയ, സ്വന്തമായി രചിച്ച