Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word fear from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

fear   noun

Meaning : An emotion experienced in anticipation of some specific pain or danger (usually accompanied by a desire to flee or fight).

Synonyms : fearfulness, fright


Translation in other languages :

విపత్తులు జరిగినప్పుడు మనస్సులో ఉత్పన్నం అయ్యే భావన.

గుజరాత్ లో సంప్రదాయమైన ఘర్షణ వల్ల ప్రజల మనస్సులో భయం సంతరించుకుంది.
భయం, భీతి

विपत्ति या अनिष्ट की आशंका से मन में उत्पन्न होने वाला विकार या भाव।

गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों ने लोगों के मन में भय का संचार किया।
अपभय, अरबरी, क्षोभ, ख़ौफ़, खौफ, डर, त्रसन, त्रास, दहशत, भय, भीति, संत्रास, साध्वस, हैबत

ବିପତ୍ତି ବା ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କାରେ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବିକାର ବା ଭାବ

ଗୁଜୁରାଟର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଂଚାର କଲା
ଡର, ତ୍ରାସ, ଭୀତି, ଭୟ

ವಿಪ್ಪತ್ತು ಅಥವಾ ಅನಿಷ್ಟ ಭಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಭಾವ

ಗುಜರಾತಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಂಗೆಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು.
ಅಂಜಿಕೆ, ಅಂಜು, ಅಂಜುಬುರುಕುತನ, ಅಚ್ಚಳಿಸು, ಅಜನಿಸು, ಅಡಲು, ಅದುರು, ಅಧೀರ, ಅಧೀರತೆ, ಅಳುಕ, ಅವಾಕ್ಕಾಗು, ಎದೆಗುಂದಿಸು, ಎದೆಗೆಡಿಸು, ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗು, ಗಾಬರಿ, ಗಾಬರಿಯಾಗು, ತ್ರಾಸ, ದಿಗಿಲು ಬೀಳಿಸು, ಧೃತಿಗೆಡಿಸು, ಪ್ರತಭೀತಿ, ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳು, ಬೆದರಿಸು, ಬೆದರು, ಭಯ, ಭಯಗೊಳಿಸು, ಭೀತಿ, ಭೀತಿಗೊಳಿಸು, ಮಹಾಭಯ, ಶಂಕೆ, ಸಂಶಯ, ಹೆದರಿಕೆ

संकट येईल वा वाईट घडेल या विचाराने मनात उत्पन्न होणारा भाव.

जातीय दंगलींविषयी लोकांच्या मनात आजही भीती आहे.
बाई कुणाची भीड बाळगणार्‍या नव्हत्या.
जरब, धाक, धास्ती, भय, भीड, भीडमुर्वत, भीती, भेव, मुर्वत

বিপত্তি বা অনিষ্ট আশঙ্কায় মনে উত্পন্ন হওয়া বিকার বা ভাব

গুজরাতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করেছে
ত্রাস, ভীতি, ভয়, সন্ত্রাস

தீங்கு, இழப்பு, ஆபத்து முதலியவை நேரக் கூடிய சூழ்நிலையில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் உணர்வு.

குஜராத்தில் ஏற்பட்ட பூகம்பத்தால் மக்கள் மனதில் பயம் நிலவுகிறது
அச்சம், பயம்

Feeling no fear.

bravery, fearlessness

Meaning : An anxious feeling.

Example : Care had aged him.
They hushed it up out of fear of public reaction.

Synonyms : care, concern

Meaning : A feeling of profound respect for someone or something.

Example : The fear of God.
The Chinese reverence for the dead.
The French treat food with gentle reverence.
His respect for the law bordered on veneration.

Synonyms : awe, reverence, veneration

fear   verb

Meaning : Be afraid or feel anxious or apprehensive about a possible or probable situation or event.

Example : I fear she might get aggressive.


Translation in other languages :

अनिष्ट या हानि की आशंका से आकुल होना।

परीक्षा में असफल न हो जाँऊ यह सोचकर मैं डर रही थी।
डरना

ఒక వ్యక్తిని చూసి అందోళన చెందడం

పరీక్షలో తప్పకూడదని అది తలుచుకొంటే నాకు భయంగా వుంది
భయంకలుగు, భీతిల్లు

ಅನಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯ ಶಂಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲನಾಗುವುದು

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೆದರಿದೆ.
ಅಂಜು, ಬೆದರು, ಹೆದರು

ଅନିଷ୍ଟ ବା ହାନି ଆଶଙ୍କାରେ ଆକୁଳ ହେବା

ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳ ହେବା ଚିନ୍ତାକରି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି
ଡରିବା, ଭୟକରିବା, ଭୟଭୀତ ହେବା

काहीतरी अनिष्ट घडेल किंवा नुकसान होईल अशा शंकेने व्याकूळ होणे.

परीक्षेत नापास तर होणार नाही या विचारानेच मी घाबरून गेले.
घाबरणे, भयभित होणे, भिणे

অনিষ্ট বা হানির আশঙ্কায় আকুল হওয়া

পরীক্ষাই অককৃতকার্য না হয়ে যাই এই ভেবে আমি ভয় পাচ্ছিলাম
ভয় পাওয়া

பயப்படுதல்

தேர்வில் தோல்வியடைய கூடாது என்று எண்ணி அஞ்சினேன்
அஞ்சு, பயப்படு

അനിഷ്ടം അല്ലെങ്കില്‍ ഹാനിയെക്കുറിച്ചുളള ആശങ്ക

പരീക്ഷയില്‍ ജയിക്കില്ലെന്ന ചിന്തയാല്‍ ഞാന്‍ പേടിച്ചിരുന്നു
പേടിക്കുക, ഭയക്കുക

Meaning : Be afraid or scared of. Be frightened of.

Example : I fear the winters in Moscow.
We should not fear the Communists!.

Synonyms : dread

Meaning : Be sorry. Used to introduce an unpleasant statement.

Example : I fear I won't make it to your wedding party.

Meaning : Be uneasy or apprehensive about.

Example : I fear the results of the final exams.

Meaning : Regard with feelings of respect and reverence. Consider hallowed or exalted or be in awe of.

Example : Fear God as your father.
We venerate genius.

Synonyms : revere, reverence, venerate