Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word deep from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

deep   noun

Meaning : The central and most intense or profound part.

Example : In the deep of night.
In the deep of winter.


Translation in other languages :

లోతుగా ఉండే గుణము లేక భావము.

అతను సంఘటన యొక్క భావాన్ని లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.
గంభీరము, లోతు

गहरा होने का गुण या भाव।

वह उस घटना की गहराई तक गया।
वह इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा है।
वह रात की गहनता में घूम रहा था।
अनवगाहिता, गंभीरता, गहनता, गहराई, गहरापन, गहराव

ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಗುಣ ಅಥವಾ ಭಾವ

ಆ ಘಟನೆಯು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತುಅವನಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯ ಗಂಭೀರತೆ ಅಥವಾ ಆಳವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲಅವನು ರಾತ್ರಿಯ ಗಹನತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಆಳ, ಆಳತೆ, ಆಳವಾದ, ಗಂಭೀರತೆ, ಗಂಭೀರವಾದ, ಗಹನತೆ, ಗಹನವಾದ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ದೃಢತೆ

ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ଗୁଣ କିମ୍ବା ଭାବ

ସେ ସେହି ଘଟଣାର ଗଭୀରକୁ ଗଲା ସେ ଏହି କଥାର ଗଭୀରତା ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ସେ ରାତିର ଗହନତାରେ ବୁଲୁଥିଲା
ଗଭୀର, ଗମ୍ଭୀର, ଗହନ

तळापासून बाहेरपर्यंतचे अंतर.

वरून समुद्राचा थांग लागत नव्हता
खोली, थांग

গভীর হওয়ার গুণ অথবা ভাব

ও ওই ঘটনার গভীরতা অবদি যাবে ও এই কথার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না ও এই রাতের গভীরতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে
গভীরতা, গম্ভীরতা, গহনতা, গুরুত্ব

ஒன்றைப் பற்றிய முழுமையானஅறிவு,விவாதம்,ஆராய்ச்சி,அறிவு முதலியவை குறித்து வரும்போது விரிவானது.

அவன் அந்த நிகழ்ச்சியில் ஆழம் வரை சென்றான்.
ஆழம்

ആഴത്തിലുള്ള ഗുണം അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവം

:അവന്‍ ആ സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തില്‍ ഇറങ്ങി ചെന്നു അവനു ഈ കാര്യത്തിന്റെ ആഴം മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലഅവന്‍ ഇരുട്ടിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ അലഞ്ഞു തിരിയുകയായിരുന്നു.
അഗാധത, ആഴം, തീവ്രത

Meaning : A long steep-sided depression in the ocean floor.

Synonyms : oceanic abyss, trench


Translation in other languages :

* समुद्र की तली में एक लंबा और खड़ी सतहों वाला गड्ढा।

जल जहाज एक समुद्री खाई में फँस गया।
समुद्री खाई

ସମୁଦ୍ରତଳେ ଏକ ଲମ୍ବା ଓ ସୀଧା ସ୍ତରଯୁକ୍ତ ଏକ ଖାଈ

ପାଣି ଜାହାଜ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଈରେ ପଡ଼ିଗଲା
ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଈ

সমুদ্রের তলদেশে একটি লম্বা এবং খাড়া সমতলযুক্ত গর্ত

"জাহাজ একটা সামুদ্রিক খাঁড়িতে আটকে গেছে"
সামুদ্রিক খাঁড়ি

Meaning : Literary term for an ocean.

Example : Denizens of the deep.

deep   adjective

Meaning : Relatively deep or strong. Affecting one deeply.

Example : A deep breath.
A deep sigh.
Deep concentration.
Deep emotion.
A deep trance.
In a deep sleep.

Not deep or strong. Not affecting one deeply.

Shallow breathing.
A night of shallow fretful sleep.
In a shallow trance.
shallow

Meaning : Marked by depth of thinking.

Example : Deep thoughts.
A deep allegory.


Translation in other languages :

जिसमें सोच की गहराई हो।

इस तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए गहन अध्ययन आवश्यक है।
गहन

మిక్కిలి సూక్ష్మముగా.

శాస్త్రవేత్తలు ఏదోఒక విషయాన్ని గూర్చి లోతుగా పరిశోధనలు చేస్తారు.
అఘాతమైన, ఘాతమైన, లోతైన

ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ

ಇದರ ವಾಸ್ತವಾಂಸ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ.
ಆಳವಾದ, ಆಳವಾದಂತ, ಆಳವಾದಂತಹ, ಗಹನವಾದ, ಗಹನವಾದಂತ, ಗಹನವಾದಂತಹ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ

ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ

ଏହି ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାପାଇଁ କଠିନ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ
କଠିନ, ଗହନ

वरवरचा नाही असा.

ह्या बैठकीत गहन प्रश्नांवर चर्चा झाली
खोल, गहन

অতি সূক্ষ্ম

এই তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে গেলে গভীর অধ্যয়ন প্রয়েজন
গভীর

விவாதம், ஆராய்ச்சி, அறிவு, நூல் குறித்து வரும்போது விரிவானது.

இந்த புத்தகத்தில் ஆழமான கருத்துகள் அதிகமாக உள்ளது
ஆழமான

വളരെ സൂക്ഷ്മമായ.

ഈ പാഠത്തിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ അറിയുന്നതിന് ആഴമേറിയ പഠനം ആവശ്യമാണ്.
ആഴമേറിയ

Meaning : Having great spatial extension or penetration downward or inward from an outer surface or backward or laterally or outward from a center. Sometimes used in combination.

Example : A deep well.
A deep dive.
Deep water.
A deep casserole.
A deep gash.
Deep massage.
Deep pressure receptors in muscles.
Deep shelves.
A deep closet.
Surrounded by a deep yard.
Hit the ball to deep center field.
In deep space.
Waist-deep.

Lacking physical depth. Having little spatial extension downward or inward from an outer surface or backward or outward from a center.

Shallow water.
A shallow dish.
A shallow cut.
A shallow closet.
Established a shallow beachhead.
Hit the ball to shallow left field.
shallow

Meaning : Very distant in time or space.

Example : Deep in the past.
Deep in enemy territory.
Deep in the woods.
A deep space probe.

Meaning : Intense or extreme.

Example : In deep trouble.
Deep happiness.

Meaning : Having or denoting a low vocal or instrumental range.

Example : A deep voice.
A bass voice is lower than a baritone voice.
A bass clarinet.

Synonyms : bass

Meaning : Strong. Intense.

Example : Deep purple.
A rich red.

Synonyms : rich

Meaning : Relatively thick from top to bottom.

Example : Deep carpets.
Deep snow.

Meaning : Extending relatively far inward.

Example : A deep border.

Meaning : (of darkness) densely dark.

Example : Thick night.
Thick darkness.
A face in deep shadow.
Deep night.

Synonyms : thick

Meaning : Large in quantity or size.

Example : Deep cuts in the budget.

Meaning : With head or back bent low.

Example : A deep bow.

Meaning : Of an obscure nature.

Example : The new insurance policy is written without cryptic or mysterious terms.
A deep dark secret.
The inscrutable workings of Providence.
In its mysterious past it encompasses all the dim origins of life.
Rituals totally mystifying to visitors from other lands.

Synonyms : cryptic, cryptical, inscrutable, mysterious, mystifying

Meaning : Difficult to penetrate. Incomprehensible to one of ordinary understanding or knowledge.

Example : The professor's lectures were so abstruse that students tended to avoid them.
A deep metaphysical theory.
Some recondite problem in historiography.

Synonyms : abstruse, recondite

Meaning : Exhibiting great cunning usually with secrecy.

Example : Deep political machinations.
A deep plot.

deep   adverb

Meaning : To a great depth. Far down or in.

Example : Dived deeply.
Dug deep.

Synonyms : deeply

Meaning : To an advanced time.

Example : Deep into the night.
Talked late into the evening.

Synonyms : late

Meaning : To a great distance.

Example : Penetrated deep into enemy territory.
Went deep into the woods.