പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വെണ്ണ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വെണ്ണ   നാമം

അർത്ഥം : പാല് അല്ലെങ്കില്‍ തൈരു്‌ കടയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വെണ്ണ ചൂടാക്കിയാല്‍ നെയ്യുണ്ടാക്കാം.

ഉദാഹരണം : ഉണ്ണികൃഷ്ണനു വെണ്ണ പ്രിയങ്കരമായിരുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : നവനീതം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

दही या दूध मथने से निकला हुआ उसका सार भाग जिसे तपाने से घी बनता है।

बाल श्रीकृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय था।
अमृतसार, कच्चा घी, तनूनपात्, तनूनपाद्, नयनू, नवनी, नवनीत, नेऊन, नैनू, नैनूँ, मक्खन, मसका, मस्का, माखन, लवनी, स्नेहन

An edible emulsion of fat globules made by churning milk or cream. For cooking and table use.

butter

വെണ്ണ   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : വെണ്ണയില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതു

ഉദാഹരണം : ഇതു വെണ്ണയില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ മധുര പലഹാരമാണ്.


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

मक्खन से बना हुआ।

यह मक्खनी मिठाई है।
मक्खनी

Resembling or containing or spread with butter.

A rich buttery cake.
buttery