പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വിലാപം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വിലാപം   നാമം

അർത്ഥം : ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും നിഷ്കളങ്കനായ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടം.

ഉദാഹരണം : നിര്ദ്ദോഷിയായ പ്രജയുടെ വിലാപം അക്രമാസക്തനായ രാജാവിന്റെ നാശത്തിനു കാരണമായി.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഞരക്കം, മനസ്താപം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

सताये गये या सताये जानेवाले विशेषकर कमज़ोर और निर्दोष व्यक्ति के मन में होनेवाला कष्ट का कुफल।

निर्दोष प्रजा की आह अत्याचारी राजा के विनाश का कारण बनी।
आह, हाय

An utterance expressing pain or disapproval.

groan, moan

അർത്ഥം : കരഞ്ഞു ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ.

ഉദാഹരണം : രാമന്റെ വനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ വിവരണം കേട്ടിട്ട് അയോധ്യാ വാസികള്‍ വിലപിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങി.


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

रोकर दुख प्रकट करने की क्रिया या भाव।

राम के वन गमन का समाचार सुनकर अयोध्या वासी विलाप करने लगे।
रोना-धोना, विलाप

A cry of sorrow and grief.

Their pitiful laments could be heard throughout the ward.
lament, lamentation, plaint, wail

അർത്ഥം : കരയുന്ന പ്രക്രിയ.

ഉദാഹരണം : യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കരച്ചില് കുറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

പര്യായപദങ്ങൾ : കരച്ചില്‍, ക്രന്ദിതം, ക്രുഷ്ടം, നിലവിളി, രുദിതം, രോദനം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

रोने की क्रिया।

विदाई के समय उसकी रुलाई थम नहीं रही थी।
अश्रुपात, आक्रंद, आक्रंदन, आक्रन्द, आक्रन्दन, क्रंद, क्रंदन, क्रन्द, क्रन्दन, क्रोश, रुआई, रुदन, रुलाई, रोदन, रोना

The process of shedding tears (usually accompanied by sobs or other inarticulate sounds).

I hate to hear the crying of a child.
She was in tears.
crying, tears, weeping