പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പുഞ്ചിരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പുഞ്ചിരി   നാമം

അർത്ഥം : ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവം.

ഉദാഹരണം : കുട്ടികളുടെ ചിരി ഏല്ലാത്തിലും നല്ലതായി തോന്നുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അതിഹസിതം, ചിരി, ചിറി, ചിളി, പ്രഫുല്ലത, മന്ദഹാസം, സ്മിതം, സ്മേരം, ഹസിതം, ഹാസം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

मुस्कराने की क्रिया या भाव।

बच्चों की मुस्कान सभी को अच्छी लगती है।
अवहास, ईषद्धास, मन्द हँसी, मुसकराहट, मुसकान, मुसकुराहट, मुस्कराहट, मुस्कान, मुस्कुराहट, मृदुहास्य

A facial expression characterized by turning up the corners of the mouth. Usually shows pleasure or amusement.

grin, grinning, smile, smiling

അർത്ഥം : ചിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവം.

ഉദാഹരണം : അവന്റെ ചിരി മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അതിഹസിതം, ചിരി, ചിറി, ചിളി, പല്ലിളിക്കല്, പ്രഫുല്ലത, മന്ദഹാസം, മുഖപ്രസാദം, സന്തോഷം, സ്മിതം, സ്മേരം, ഹസിതം, ഹാസം, ഹാസ്യം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

हँसने की क्रिया या भाव।

उसकी हँसी मोहक है।
हँसी, हास्य