പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള പാല്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

പാല്‍   നാമം

അർത്ഥം : സസ്തന ജീവികളുടെ സ്തനങ്ങളില്‍ നിന്നു വരുന്നതും അവരുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികള്‍ കുടിക്കുന്നതുമായ വെളുത്ത നേര്ത്ത പദാര്ത്ഥം .

ഉദാഹരണം : കുട്ടികള്ക്കു അവരുടെ അമ്മയുടെ പാലു സമ്പൂര്ണ്ണാഹാരമാണു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ക്ഷീരം, ദുഗ്ദ്ധം, പയസ്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह सफेद तरल पदार्थ जो स्तनपायी जीवों की मादा के स्तनों से निकलता है।

बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है।
अवदोह, क्षीर, छीर, दुग्ध, दूध, पय, पुंसवन, सोमज

A white nutritious liquid secreted by mammals and used as food by human beings.

milk

അർത്ഥം : സസ്തന ജീവികളുടെ സ്തനങ്ങളില്‍ നിന്നു വരുന്നതുംഅവരുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികള്‍ കുടിക്കുന്നതുമായ വെളുത്ത നേര്ത്ത പദാര്ത്ഥം

ഉദാഹരണം : കുട്ടികള്ക്കു അവരുടെ അമ്മയുടെ പാലു സമ്പൂര്ണ്ണാ ഹാരമാണു

പര്യായപദങ്ങൾ : ക്ഷീരം, ദുഗ്ദ്ധം, പയസ്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

किसी बड़े आदमी के सान्निध्य या हुजूर में रहनेवाला दरबारी आदि व्यक्ति।

दो हुजूरी हमेशा उनके साथ चलते थे।
हज़ूरी, हजूरी, हुज़ूरी, हुजूरी