పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చేరువ అనే పదం యొక్క అర్థం.

చేరువ   క్రియా విశేషణం

అర్థం : దూరంగా ఉండకపోవుట.

ఉదాహరణ : నా దగ్గర ఒక ఆవు ఉంది

పర్యాయపదాలు : దగ్గర, సన్నిది, సమీపము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अधिकार में।

मेरे पास एक गाय है।
पास