పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చరిత్ర అనే పదం యొక్క అర్థం.

చరిత్ర   నామవాచకం

అర్థం : జరిగిపోయిన కాలం.

ఉదాహరణ : నిన్నటి మాటలను తలచుకొని దుఃఖించడం మంచిదికాదుగడిచిపోయిన సమయం మళ్ళీ తిరిగిరాదు.

పర్యాయపదాలు : గడిచిన, గతం, జరిగినకాలం, నిన్న, పూర్వం, భూతకాలం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बीता हुआ समय या काल।

यह उपन्यास अतीत की घटनाओं पर आधारित है।
कल की बातों को याद करके दुखी होना अच्छा नहीं।
अतीत, अतीत काल, अतीतकाल, कल, गत काल, पिछला ज़माना, पूर्वकाल, भूत काल, भूतकाल

అర్థం : ఒక శాస్త్రం వివిధ సంఘటనలను పొందపరచినది

ఉదాహరణ : చరిత్ర నా ఇష్టమైన విషయం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह शास्त्र जिसमें इतिहास की घटनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है।

इतिहास मेरा प्रिय विषय है।
इतिहास, इतिहास शास्त्र

The discipline that records and interprets past events involving human beings.

He teaches Medieval history.
History takes the long view.
history

అర్థం : గడిచిన సంఘటనల గురించి తెలియజేయునది

ఉదాహరణ : అతడు ప్రాచీన చరిత్రను అనుసరించిన రాసిన కావ్యాలు.

పర్యాయపదాలు : ఇతివృత్తం, ఇతిహాసం, పురాణం, పూర్వవృత్తం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उनसे संबंध रखनेवाले जीवों का कालक्रम से वर्णन।

वह प्राचीन इतिहास पढ़ रहा है।
इति-वृत्त, इतिवृत्त, इतिहास, तवारीख, तवारीख़, पूर्ववृत्त

A record or narrative description of past events.

A history of France.
He gave an inaccurate account of the plot to kill the president.
The story of exposure to lead.
account, chronicle, history, story