పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆశ్రయం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆశ్రయం   నామవాచకం

అర్థం : రక్షణ కలుగచేయు ప్రాంతం.

ఉదాహరణ : నేరస్తులకు ఆశ్రయము కల్పించుట అపరాదం.

పర్యాయపదాలు : రక్షణం, శరణం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

रक्षा पाने का स्थान।

अपराधियों को आश्रय देना भी अपराध है।
आड़, आश्रय, आसरा, छत्र छाया, छत्र-छाया, छत्रछाया, तायन, पनाह, परायण, वृषय, शरण

A safe place.

He ran to safety.
refuge, safety

అర్థం : జీవితాంతము తోడుగా ఉండటం.

ఉదాహరణ : ముసలితనంలో తల్లి-తండ్రులకు పిల్లలు ఆధారంగా ఉంటారు.

పర్యాయపదాలు : ఆధారం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जीवन निर्वाह का आधार।

बुढ़ापे में बच्चे ही माँ-बाप का सहारा होते हैं।
अधिकरण, अवलंब, अवलंबन, अवलम्ब, अवलम्बन, आलंब, आलंबन, आलम्ब, आलम्बन, आश्रय, आस, आसरा, भरोसा, सहारा

The activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities.

His support kept the family together.
They gave him emotional support during difficult times.
support